spolek festival soutěž sponzoři koncerty fotogalerie kontakt

spolek

Spolek Intercultural Creative Life byl založen v březnu 2015.

Za cíl si klade vytvářet zajímavé umělecké, společenské a kulturní aktivity, rozvíjet zejména hudební vzdělávání a navazovat mezinárodní spolupráci formou organizování tematických a obsahově zajímavých koncertů.

Umělecká činnost spolku byla zahájena úspěšným 1. ročníkem Mezinárodní soutěže Vlastimila Lejska pro klavírní dua v roce 2015 a na ni navazují další kulturně-vzdělávací akce a koncerty až po současnost. 

Stanovy spolku

ICL, z. s.

Čl. 1

Název, forma a sídlo

Spolek Intercultural Creative Life, z.s. (dále jen „spolek“) zkratka ICL je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo na adrese Cihlářská 646/24, 602 00 Brno-město, Brno.

 

Čl. 2

Charakter spolku

Je dobrovolným, nevládním a neziskovým spolkem osob, vzniklým podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění. Spolek je právnickou osobou.

 

Čl. 3

Základní účely spolku

Základními účely spolku jsou:

a) organizování uměleckých a kulturních aktivit, což je hlavním posláním spolku

b) poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti kultury

c) osvětová a edukační činnost

 

Čl. 4

Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:

a) pořádání veřejných a vzdělávacích akcí (koncerty, festivaly, přednášky, semináře, kurzy, soutěže, konference, prezentace)

b) poradenská a konzultační činnost

c) výzkum a vzdělávání v oblasti umělecké didaktiky a pedagogiky

d) praktická spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni v dané oblasti

e) propagace aktivit spolku

f) vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků

 

Čl. 5

Členství ve spolku

1. Existují dva druhy členství ve Spolku, a to jednak členství řádné a dále členství čestné.

2. Řádným nebo čestným členem spolku se může stát jak fyzická starší 15-ti let, tak právnická osoba.

3. O přijetí řádných členů rozhoduje rada Spolku na základě písemné přihlášky žadatele. Pro přijetí člena postačí schválení alespoň dvěma členy rady Spolku. Členství vzniká dnem, kdy rada schválí přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Písemná přihláška se podává na Spolkem předem určeném formuláři, který bude obsahovat požadované údaje.

4. Čestné členství vzniká na základě rozhodnutí rady Spolku nabídnout čestné členství fyzické nebo právnické osobě a prohlášením této osoby, že čestné členství ve spolku přijímá.

 

Čl. 6

Práva a povinnosti členů

1. S řádným členstvím jsou spojena veškerá práva a povinnosti stanovené těmito stanovami a právními předpisy.

2. Čestné členství je reprezentativní formou členství a čestný člen nemá povinnost aktivně se účastnit na chodu spolku, zároveň ale nemá právo hlasovat na členské schůzi a právo být volen jako člen orgánů.

3. Člen spolku má právo zejména:

a. účastnit se veškeré činnosti spolku, volit Radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů

b. posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku

c. předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku

4. Člen spolku je povinen zejména:

a. dodržovat stanovy a další předpisy a ustanovení

b. hájit zájmy hlavního poslání spolku

c. sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce

d. aktivně se podílet na činnosti spolku

 

Čl. 7

Zánik členství

1. Členství zaniká:

a. na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku

b. úmrtím

c. vyloučením člena pro hrubé porušování stanov

d. vyloučení člena pro neaktivitu na činnosti spolku

2. O vyloučení člena rozhoduje rada Spolku. S vyloučením člena musí souhlasit alespoň 3 členové rady spolku.

 

Čl. 8

Orgány spolku

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby

a. schválila případné změny stanov,

b. zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlennou radu spolku, případně tuto radu spolku odvolala,

c. schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,

d. určila koncepci činnosti spolku na další období,

e. schválila rozpočet spolku na příští období,

f. zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku,

g. rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně

2. Zasedání členské schůze spolku svolává předseda spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Čestní členové se pro účely výpočtu usnášeníschopnosti nezapočítávají. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá předseda spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

3. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.

4. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.

5. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

6. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí rada spolku, která si volí ze svého středu předsedu. V kompetenci rady spolku je také předsedu odvolat.

7. Rada spolku je tříčlenná. Její funkční období je pětileté. Rada spolku se schází dle potřeby. Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno alespoň 50 % členů a zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.

8. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku zajistí si Rada spolku doplnění nového člena z řádných členů Spolku.

9. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku, jménem spolku dále jednají předsedou písemně pověření členové spolku. Tyto osoby jednají jménem spolku samostatně, při finančních závazcích nad 10000,-Kč však musí udělit souhlas Rada spolku. Osoby oprávněné jednat jménem spolku mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě. Funkční období předsedy je pětileté a je volený Radou spolku. Předseda je povinen svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 8 těchto stanov, vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku, archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze.

 

Čl. 9

Hospodaření spolku

1. Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli spolku. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

2. S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi.

3. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. organizování uměleckých a kulturních aktivit.

 

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 12. 3. 2015 a její změny na schůzi dne 28. 5. 2015. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně.

 

Předsedkyně spolku:

Členové spolku: